3r CONCURS
D’APERITIUS DE NADAL

NOU BARRIS 2023

Política de privacitat

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BLANC CELEBRACIONS SL amb CIF B63464994 i domicili social situat en c/ Ramon i Cajal 98 b izq 08012, Barcelona, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.

FINALITAT I QUALITAT DE LES DADES:
Totes les dades recollides seran tractats amb la confidencialitat deguda seguint la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE). BLANC CELEBRACIONS SL mantindrà el corresponent registre d’activitats de tractament de dades personals.
Les dades que sol·licitem són els adequats, concrets i necessaris per a la finalitat amb la qual es recullen, i no seran utilitzades amb cap altra finalitat que aquella per la que han estat cedides.

TERMINI DE CONSERVACIÓ:
Les seves dades personals seran conservats durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament pel qual hagin estat proporcionats, sempre que l’Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.
En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a la disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts a la normativa aplicable per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Transcorregut aquest termini es procedirà a l’eliminació d’aquests.

BASE LEGÍTIMA:
El consentiment de l’interessat.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal c/ Ramon i Cajal 98 b izq 08012, Barcelona o al correu electrònic info@blancproduccions.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades amb anterioritat.
Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de BLANC CELEBRACIONS SL.

BLANC PRODUCCIONS
Carrer de Ramon y Cajal. 98 baixos 08012 Barcelona
Tel. +34 93 285 14 53
aperitiusnadal@blancproduccions.com

Política de privacitat
Política de cookies

Desplaça cap amunt